Sjælden guldsmed fundet ved Silkeborg

Fra Midtjyllands avis, foto Peder Størup.

Det har Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk konstateret efter en besigtigelsestur, som han havde tidligere på ugen havde langs Resendalvej.

For undervejs stødte han på flere sjældne og truede arter, der er på den såkaldte rødliste, hvor truede eller næsten truede dyr findes.

Peder Størup observerede således både dukat sommerfugl, grøn køllesværmer og seks-plettet køllesværmer, der alle er på rødlisten.

Og altså den yderst sjældne og truede Lille blåpil, der indtil 2006 stod på rødlisten som »forsvundet«. Dengang blev den så observeret i brunkulslejerne i Søby, og nu kan det altså konstateres, at den også lever i det fredede område i Gudenådalen ved Resenbro.

Lille blåpil er sjælden, fordi den stiller nogle meget specifikke livsbetingelser. Larverne lever kun i rindende, næringsfattigt og mosesurt vand, fortæller Peder Størup.

Flyvetiden begynder formodentlig omkring midten af juni til midten af august. De kønsmodne hunner lever meget mere tilbagetrukket end de kønsmodne hanner, der ofte sidder fremme og forsvarer territoriet ved vandet. Her sidder hannerne med 3-6 m afstand. De flyder ofte op og krydser de andre hanners territorier.

Både unge og gamle individer kan findes et stykke væk fra yngleområderne, hvor de sidder på jorden eller i den lave vegetation. Ofte vil det være i soleksponerede områder med læ, da Lille blåpil er en varme elskende art, beretter Peder Størup.

De voksne guldsmede kan blive op til 30 dage gamle. Larverne tager derimod to år om at udvikle sig. Føden for de voksne består af klæg, vandnymfer, og andre flyvende insekter. Den vandlevende guldsmedelarve er også et rovdyr og lever af vandlevende insekter og smådyr som haletudser.

Sjælden guldsmed fundet ved Silkeborg