Afgørelsesudkast om Endelave Havbrug

Afgørelsesudkast om Endelave Havbrug er sendt i høring

Miljøstyrelsen har den 8. maj 2014 med en miljøgodkendelse og en VVM-tilladelse til Endelave Havbrug givet tilladelse til årlig udledning af op til 88 tons kvælstof, 9,6 tons fosfor og 463 tons organisk stof ca. 1,3 km syd for et Natura 2000-område.

For at der kan meddeles en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 er det i henhold til habitatbekendtgørelsens § 7 en betingelse, at det godtgøres, at det på et videnskabeligt grundlag uden rimelig tvivl kan fastslås, at et projekt ikke har skadelige virkninger for den omhandlede lokalitets integritet.

Formand for Natur- og Miljøklagenævnet Pernille Christensen udtaler:

”Nævnet har i dag sendt et afgørelsesudkast i høring om Endelave Havbrug. Sagen drejer sig om etablering af et stort havbrug 1,3 km syd for et Natura 2000-område. Afgørelsesudkastet er udtryk for, at afgørelserne om havbruget ser ud til at lide af væsentlige mangler. For det første mener nævnet, at muslinge- og tangbrug ikke på det nuværende grundlag kan inddrages i afgørelsesgrundlaget. For det andet er der en række mangler i beregnings- og vurderingsgrundlaget i Natura 2000-konsekvensredegørelsen. Juraen kræver, at det kan udelukkes, at Natura 2000-området lider skade ved etablering af havbruget. Et enigt kombinationsnævn har vurderet, at Natura 2000-konsekvensredegørelsen ikke udelukker, at området kan lide skade.”

Læs resten afgørelsen her: Afgørelsesudkast om Endelave Havbrug