Mere urørt skov?

Blå blok har stillet en folketingsbeslutning om at lade 20 procent af de danske statsskove udtage til initiativer, som kan gavne skovens truede arter, svarende til op mod 25.000 hektar (250 km2). Regeringen har i sin Naturplan Danmark lagt op til at lade blot 250 hektar ligge, altså 100 gange så lidt som blå bloks forslag- men udgangspunktet for blå bloks forslag er så også, at de naturbeskyttede § 3-områder mindskes proportionalt med udtagelsen af statsejet skov. Det er svært at se det rimelige i, at den lysåbne natur i landbrugslandet, som også er truet, skal betale prisen for, at staten i dag driver naturskadelig skovhugst i sine skove.

Politiken skriver: Blå blok vil have langt grønnere skove

Skovdige

Uagtet, at forslagsstillerne vil tage sig dyrt betalt for at gøre noget for skovnaturen, så må man glæde sig over, at de anerkender, at der er behov for en indsats for at højne biodiversiteten i skovene. Det udstiller dog også det paradoksale i, at staten driver skovdrift, som skader biodiversiteten, ikke mindst i en tid, hvor vi står med ryggen mod muren i forsøget på at stoppe tabet af plante- og dyrearter i Danmark inden 2020.

Regeringen har endnu ikke selv leveret på biologernes og forskernes anbefalinger, og vi venter stadigvæk på at se indholdet af det nationale skovprogram, som skulle komme dette forår. Regeringen bør tager forskerens anbefalinger alvorligt om langt mere urørt skov og i det hele taget få en skovpolitik, som sikrer naturen i statsskoven, men i høj grad også i de private skove, som udgør hovedparten af vores skovareal. Knap 14 pct. af vores areal er skov. Ca. 18 pct. er statsejet, 70 pct. privatejet, 12 pct. har andre ejere, typisk kommuner.