Naturen betaler prisen for regeringens landbrugspakke

Blå blok har indgået aftale om en landbrugspakke, men det var naturen, som havde brug for en “pakke”, ikke landbruget.

Regeringen lever desværre til fulde op til de bekymringer, mange havde for naturen og miljøet, da Venstre rykkede ind i regeringskontorerne. Aftalen her vil medføre en forringelse af den nuværende natur- og miljøbeskyttelse, som i forvejen ikke var noget at prale af, hvilket er en af grundene til, at 90 % af naturtyperne og 39 % af arterne er i ugunstig bevaringsstatus.

Det sidste, naturen har brug for, er en større næringsstofforurening, men alt peger desværre i retning af, at det vil blive konsekvensen af regeringens landbrugspakke. Regeringen vælger at fjerne en lang række af de nuværende tiltag, som skal beskytte naturen og miljøet, men samtidig gives der mulighed for at udsprede mere gylle og producere flere dyr. Det svarer til at tillade billister at køre hurtigere på nedslidte dæk og uden sikkerhedssele for så at påstå, at det ikke vil få konsekvenser. Eva Kjer Hansen bebuder igen og igen, at det ikke vil få konsekvenser for naturen, og at hun vil iværksætte kompenserende tiltag – de garantier har hun dog stillet før uden at holde dem. Kæmpenæse til Eva Kjer i braksag og Danmarks natur har fået en ny minister.

Fro

Skærmbillede 2015-11-06 kl. 08.10.47Årsager til ugunstig bevaringsstatus
Næringsstofbelastningen fra landbruget via grundvand og overfladevand fra de dyrkede marker er en væsentlig hindring for en gunstig naturtilstand i søer, vandløb, marine naturtyper og terrestriske naturtyper såsom rigkær, kildevæld og hængesæk, som ofte ligger som små øer i landbrugslandet. Næringsstoftilførsel fra luften er fortsat et problem for særligt næringsfattige naturtyper som lobeliesøer, højmoser, heder, overdrev og klitter. Problemet med næringsstofferne forværres yderligere af, at de bindes effektivt i sedimenter, tørv og jordbund, hvilket fører til langtidseffekter på naturen. Forurening med næringsstoffer har direkte effekt på eksempelvis plantearten mygblomst og afledt effekt på sommerfuglen hedepletvinge, der lever på planten djævelsbid, der findes i næringsfattige og fugtige moser, heder og klitlavninger.
Kilde: Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 98 2014