Read more

Red naturen med en naturskat

Tilbagegangen af plante og dyrearter sker globalt 100 til 1000 gange hurtigere end normalt – som følge af menneskelig påvirkning. Danmarks natur er ikke gået ram forbi, og ikke mindre end 90 % af vores strengest beskyttede naturtyper og 39 % af arterne har ugunstig bevaringsstatus. Til trods for det har det desværre vist sig […]

Read more

Fritag natuarealer for beskatning

I 2012 præsenterede Naturbeskyttelse.dk forslaget om, at naturarealer skulle fritages for beskatning i Naturbeskyttelses.dk`s Naturplan: “Beskatning af naturarealer Det bør overvejes, om det ikke ville være rimeligt, at arealer, der indgår i beskyttelsen af Danmarks natur og vandmiljø, fritages for jordskatter. Vi kender ordningen fra fredede bygninger, som kan fritages for grundskyld. På den måde […]

Read more

De blå anemoner står smukt i Allindelille Fredskov

De blå anemoner står smukt i Allindelille Fredskov, hvor tudserne har travlt med at formere sig. Det er blevet tid til forårsklargøringen på den her helt særlige og meget naturrige plet på Midtsjælland. En frivillig plejegruppe står for arbejdet, der blandt andet gavner den sjældne orkidé Flueblomst (Ophrys insectifera), som kun findes på denne lokalitet […]

Read more

Kender du navnene på dine sommerfugle?

Foråret er i fuld gang, og de første sommerfugle er på vingerne – her er det Nældens Takvinge, der har fundet et blomstrende piletræ. I de kommende måneder starter andre af vores sommerfugle deres flyvesæson, men kender du navnene på de sommerfugle, der flyver i haven, eller dem du møder ude i naturen? Vil du […]

Read more

Rosenplet (Thyatira batis)

#VILDMEDARTER: Rosenplet (Thyatira batis) Rosenplet tilhøre gruppen af natsommerfugle. Den har et vingefang på 34-40 mm. Det er en smuk art, som er let at genkende. Forvingens grundfarve er gråligbrun, og i rodfeltet og i forvingehjørnet har sommerfuglen to store brune pletter omgivet af lyserødt og hvidt. I vingespidsen og nær denne ved forkanten ses to […]

Read more

Landbruget har selv skabt oversvømmelserne

Midtjyllands Avis 27. marts 2017 Den voldsomme industrialisering af vores landskab har ødelagt den naturlige tilbageholdelse af vandet i oplandet til vores vandløb. De oversvømmede marker er ofte tidligere enge og moser, som aldrig har været egnet til intensiv landbrugsdrift. Det er landbruget selv, der har valgt at ændre driften fra ekstensiv til intensiv drift […]

Read more

Ulven er nået til Fyn

 Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet skriver: Fynsk ulv Analyser af DNA fra dødfundet rådyr på Fyn tyder på, at det er blevet dræbt af en ulv. Fundet er gjort af frivillige fra Ulvetracking Danmark og efterfølgende analyseret af forskere fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Det er første gang, at der i Danmark […]

Read more

De store dyrs funktion i naturen

Når der tales om behov for store dyr i naturen, skyldes det i høj grad den funktion, de har i form af de forstyrrelser, der skabes, når de spiser af vegetationen og bevæger sig rundt i terrænet. Den højeste artsrigdom opstår i overgangen mellem skov og lysåben natur – derfor er det så væsentligt, at […]

Read more

Revision af EU’s miljøregler – landerapport for Danmark

Danmark – Beskyttelse, bevaring og forbedring af naturkapitalen. “Det er alarmerende, at alle vurderinger af levesteder i skove er af typen ugunstig-ringe, og det samme gælder for de fleste levesteder i græsarealer, sumpe eller moser og kystområder. Danmark er et af de lande, der rapporterer om flest levestedsvurderinger med ugunstig status. Landbrug og forurening er […]

Read more

Udpegning af urørt skov skal speedes op

Af Søren Wium-Andersen, Ådalen 15, Hillerød, biolog, cand. scient. Hvis Naturstyrelsen, som statens skovbrug hører under, ikke selv kan finde ud af at ophøre med den planlagte hugst i de dele af statsskoven, som ganske sikkert skal udlægges til urørt skov eller biodiversitetsskov, håber jeg på, at de partier, der stod bag ”Naturpakken”, snarest griber […]

Read more

Skal skoven fældes før den beskyttes?

Denne profeti ser desværre nu ud til at være en realitet! “Det, der kunne have været et nybrud i forhold til skovbeskyttelsen, er endt som det stik modsatte og endda med en udvanding af begrebet urørt skov, da regeringen har gjort det muligt at udtage økonomiske værdier, før skoven lades urørt” Kritik af regeringens naturpakke. […]