Read more

Revision af EU’s miljøregler – landerapport for Danmark

Danmark – Beskyttelse, bevaring og forbedring af naturkapitalen. “Det er alarmerende, at alle vurderinger af levesteder i skove er af typen ugunstig-ringe, og det samme gælder for de fleste levesteder i græsarealer, sumpe eller moser og kystområder. Danmark er et af de lande, der rapporterer om flest levestedsvurderinger med ugunstig status. Landbrug og forurening er […]

Read more

Udpegning af urørt skov skal speedes op

Af Søren Wium-Andersen, Ådalen 15, Hillerød, biolog, cand. scient. Hvis Naturstyrelsen, som statens skovbrug hører under, ikke selv kan finde ud af at ophøre med den planlagte hugst i de dele af statsskoven, som ganske sikkert skal udlægges til urørt skov eller biodiversitetsskov, håber jeg på, at de partier, der stod bag ”Naturpakken”, snarest griber […]

Read more

Skal skoven fældes før den beskyttes?

Denne profeti ser desværre nu ud til at være en realitet! “Det, der kunne have været et nybrud i forhold til skovbeskyttelsen, er endt som det stik modsatte og endda med en udvanding af begrebet urørt skov, da regeringen har gjort det muligt at udtage økonomiske værdier, før skoven lades urørt” Kritik af regeringens naturpakke. […]

Read more

Novana rapporteringen af habitat-naturtypernes tilstand og udvikling

Rapporteringen af habitat-naturtypernes tilstand og udvikling kan læses her. Udviklingen gælder for perioden fra 2004 til 2015. Rapporteringen indeholder: NOVANA overvågning af naturtyper Sammenfatning 2004 – 2015 Resultater 2004 – 2015 Link til de rapporter der ligger til grund for vurdering af naturtilstanden Rapporteringen viser, at det absolut ikke går fremad for Danmarks natur. Det […]

Read more

Regeringen arbejder videre med planerne om en “justering” af grænser for Natura 2000-områder i 2017

Regeringen arbejder videre med planerne om en “justering” af grænser for Natura 2000-områder i 2017. Afsætte for dette er ikke at øge arealet med natur og sikre ubeskyttede arealer, men at slippe af med beskyttelsen hvor “den giver problemer i den daglige forvaltning”. Danmark er det land i EU, der har udpeget det mindste Natura […]

Read more

Berlingske vinder årets Cavlingpris for deres afdækning af forløbet bag Venstre-regeringens landbrugspakke

Kilder: Berlingske og DR »Der var klager fra embedsmænd, politikere, spindoktorer og ikke mindst landbrugslobbyen i min indbakke hver dag. Det gør glæden over at stå her i dag endnu større. Sådan lød de indledende ord i vindertalen fra Berlingskes chef i gravegruppen, Lars Nørgaard Pedersen, da han sammen med kollegaerne Chris Kjær Jessen og […]

Read more

Spørgsmålet er, hvad der reelt truer asketræerne?

Videnskab.dk skriver: “Ny forskning giver håb for Danmarks døende asketræer”  Spørgsmålet er, hvad der reelt truer asketræerne – om det ikke snarere er skovhugst, og det at træer med naturlige resistens bliver fældet? Danmarks skove mangler i den grad døde og døende træer – ikke fordi sunde træer er skidt, men fordi, det først er, […]

Read more

Høringssvar vedrørende Naturstyrelsens Natura 2000 plejeplaner

Til Naturstyrelsen Tirsdag den 13. december 2016 Høringssvar vedrørende Naturstyrelsens Natura 2000 plejeplaner Naturbeskyttelse.dk afgiver hermed høringssvar vedrørende Naturstyrelsens plejeplaner for de Natura 2000-arealer, der er under styrelsens forvaltning, som er i høring frem til 13. december 2016. Den danske natur er trængt, og hvis Danmark skal leve op til FN’s biodiversitetsmål, samt EU målsætningerne […]

Read more

Hestene blev sluppet fri i Mols Bjerge

Hundredevis var mødt frem for at se hestene blive sluppet fri i Mols Bjerge, ikke helt fri, men på 120 hektar af Molslaboratoriets 160 hektar. De 12 tyske heste og deres afkom skal fremover bidrage med en nøglefunktion som store planteædere i området. Hvor området før bestod af flere mindre hegn afgræsset af kvæg, suppleret […]

Read more

Venstre-regeringen er igen uden efter vandløbene

Naturbeskyttelse.dk er bekymret for konsekvenserne af Venstre-regeringens ønske om en såkaldt “modernisering af vandløbslovgivningen”. Ministeren vil invitere landbruget og de grønne organisationer til en drøftelse af udfordringer i forhold til vandløbsområder samt en diskussion af, hvilke lovændringer der er nødvendige. Miljø- og fødevareminister vil modernisere vandløbslovgivningen Ministeren hævder selvfølgelig, at der skal tages hensyn til […]

Read more

Debatindlæg om stenrevs-sagen

REPLIK: Viceformanden for Landbrug & Fødevarer ved selvfølgelig godt, at der er mange eksempler på, at landmænd ikke helt har styr på regler, der beskytter natur og kulturarv. Det skriver Peder Strørup, redaktør på naturbeskyttelse.dk     REPLIK: Selvfølgelig fjernes der ikke stendynger etableret med statsstøtte, og selvfølgelig røres fredede stendiger og anden kulturarv ikke. Det […]

Read more

Svar fra SVANA på henvendelse omkring Stenrev

Brev sendt til Aalborg Kommune og Limfjordsrådet 1. november, efter at Naturbeskyttelse.dk henvendte sig omkring det problematiske i indsamlingen af sten. “Det er dog samtidig styrelsens opfattelse, at der i henvendelsen fra Naturbeskyttelse.dk rejses en relevant problemstilling. Såfremt indsamlingen af sten gennemføres uden omtanke, risikerer indsamlingen at kunne forårsage skade på biodiversiteten på land og […]