Read more

Rosenplet (Thyatira batis)

#VILDMEDARTER: Rosenplet (Thyatira batis) Rosenplet tilhøre gruppen af natsommerfugle. Den har et vingefang på 34-40 mm. Det er en smuk art, som er let at genkende. Forvingens grundfarve er gråligbrun, og i rodfeltet og i forvingehjørnet har sommerfuglen to store brune pletter omgivet af lyserødt og hvidt. I vingespidsen og nær denne ved forkanten ses to […]

Read more

Landbruget har selv skabt oversvømmelserne

Midtjyllands Avis 27. marts 2017 Den voldsomme industrialisering af vores landskab har ødelagt den naturlige tilbageholdelse af vandet i oplandet til vores vandløb. De oversvømmede marker er ofte tidligere enge og moser, som aldrig har været egnet til intensiv landbrugsdrift. Det er landbruget selv, der har valgt at ændre driften fra ekstensiv til intensiv drift […]

Read more

Ulven er nået til Fyn

 Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet skriver: Fynsk ulv Analyser af DNA fra dødfundet rådyr på Fyn tyder på, at det er blevet dræbt af en ulv. Fundet er gjort af frivillige fra Ulvetracking Danmark og efterfølgende analyseret af forskere fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Det er første gang, at der i Danmark […]

Read more

De store dyrs funktion i naturen

Når der tales om behov for store dyr i naturen, skyldes det i høj grad den funktion, de har i form af de forstyrrelser, der skabes, når de spiser af vegetationen og bevæger sig rundt i terrænet. Den højeste artsrigdom opstår i overgangen mellem skov og lysåben natur – derfor er det så væsentligt, at […]

Read more

Revision af EU’s miljøregler – landerapport for Danmark

Danmark – Beskyttelse, bevaring og forbedring af naturkapitalen. “Det er alarmerende, at alle vurderinger af levesteder i skove er af typen ugunstig-ringe, og det samme gælder for de fleste levesteder i græsarealer, sumpe eller moser og kystområder. Danmark er et af de lande, der rapporterer om flest levestedsvurderinger med ugunstig status. Landbrug og forurening er […]

Read more

Udpegning af urørt skov skal speedes op

Af Søren Wium-Andersen, Ådalen 15, Hillerød, biolog, cand. scient. Hvis Naturstyrelsen, som statens skovbrug hører under, ikke selv kan finde ud af at ophøre med den planlagte hugst i de dele af statsskoven, som ganske sikkert skal udlægges til urørt skov eller biodiversitetsskov, håber jeg på, at de partier, der stod bag ”Naturpakken”, snarest griber […]

Read more

Skal skoven fældes før den beskyttes?

Denne profeti ser desværre nu ud til at være en realitet! “Det, der kunne have været et nybrud i forhold til skovbeskyttelsen, er endt som det stik modsatte og endda med en udvanding af begrebet urørt skov, da regeringen har gjort det muligt at udtage økonomiske værdier, før skoven lades urørt” Kritik af regeringens naturpakke. […]

Read more

Novana rapporteringen af habitat-naturtypernes tilstand og udvikling

Rapporteringen af habitat-naturtypernes tilstand og udvikling kan læses her. Udviklingen gælder for perioden fra 2004 til 2015. Rapporteringen indeholder: NOVANA overvågning af naturtyper Sammenfatning 2004 – 2015 Resultater 2004 – 2015 Link til de rapporter der ligger til grund for vurdering af naturtilstanden Rapporteringen viser, at det absolut ikke går fremad for Danmarks natur. Det […]

Read more

Regeringen arbejder videre med planerne om en “justering” af grænser for Natura 2000-områder i 2017

Regeringen arbejder videre med planerne om en “justering” af grænser for Natura 2000-områder i 2017. Afsætte for dette er ikke at øge arealet med natur og sikre ubeskyttede arealer, men at slippe af med beskyttelsen hvor “den giver problemer i den daglige forvaltning”. Danmark er det land i EU, der har udpeget det mindste Natura […]

Read more

Berlingske vinder årets Cavlingpris for deres afdækning af forløbet bag Venstre-regeringens landbrugspakke

Kilder: Berlingske og DR »Der var klager fra embedsmænd, politikere, spindoktorer og ikke mindst landbrugslobbyen i min indbakke hver dag. Det gør glæden over at stå her i dag endnu større. Sådan lød de indledende ord i vindertalen fra Berlingskes chef i gravegruppen, Lars Nørgaard Pedersen, da han sammen med kollegaerne Chris Kjær Jessen og […]

Read more

Spørgsmålet er, hvad der reelt truer asketræerne?

Videnskab.dk skriver: “Ny forskning giver håb for Danmarks døende asketræer”  Spørgsmålet er, hvad der reelt truer asketræerne – om det ikke snarere er skovhugst, og det at træer med naturlige resistens bliver fældet? Danmarks skove mangler i den grad døde og døende træer – ikke fordi sunde træer er skidt, men fordi, det først er, […]