Kontrol med landbrugsstøtten ikke god nok

Ritzau skriver: Kontrollen med de syv milliarder kroner, som 60.000 danske landmænd og andre får i støtte fra EU, er ikke god nok. En stor del af kontrollen bygger på et skøn, mener de folkevalgte statsrevisorer. Derfor mener de, at Fødevareministeriet skal genoverveje som kontrolmodel.

Naturbeskyttelse.dk kan bekræfte at der ikke er styr på kontrollen med landbrugsstøtten. Efter et års intensivt arbejde med at gennemgå lufterbilleder, og fysisk besigtigelse af brakmarker og naturarealer er følgende konstateret:

  • Tvungen brak placeret på arealer omfatte af naturbeskyttelsesloven.
  • Tvungen brak på våde og sumpede enge
  • Tvungen brak på skrænter og naturarealer med opvækst af træer
  • Tvungen brak på arealer der aldrig har været opdyrket
  • Overtrædelser af de lovpligtige 2 meters bræmmerne ned til vandløb
  • Opfyldning af vandhuller og søer omfattet af naturbeskyttelsesloven, og dermed overtrædelse af de 2 meters bræmmer
  • Rydning af naturarealer i natura 2000 område, for derefter at modtage hektarstøtte til dem
  • Generel udbetaling af hektarstøtte til til ulovligt ryddede §3 arealer og naturarealer
  • Ingen kontrol med om areal der bliver opdyrket og søgt om hektarstøtte til, er omfatte af naturbeskyttelsesloven

Denne overraskende manglende kontrol betyder, at naturarealer ulovligt opdyrkes, for derefter at modtage hektarstøtte. Ved at Danmark ikke føre ordentlig kontrol med hvad støtte går til, enden en vis del af EU landbrugsstøtten altså med at ødelægge Danmarks natur. En anden følgevirkning er, at disse arealer derefter indgår i bedriftens gylleregnskab. Det må formodes at regeringens plan for Grøn Vækst, også skal rette op på denne manglende kontrol

Kontrol med landbrugsstøtten ikke god nok

Eu-kommisionen afviser dansk brak