Træ i varmeværkerne er en trussel mod naturen

Af Peder Størup, Naturbeskyttelse.dk

I de seneste dage har der i Jyllandsposten været skrevet om det problematiske i at bruge træ som erstatning for kul i varmeværkerne. Organisationer, forskere og politikere har ytret sig for og imod med afsæt i, om det øger eller mindsker CO2-udslippet. Men ikke et eneste sted er det blev nævnt, at et øget forbrug af træ kan koste vores truede arter deres levesteder.

Arterne rammes på to fronter: Deres levesteder forsvinder i form af, at gamle træere hives ud af skoven for at ende i ovnene, og jo flere værker, der skifter til træ, jo mere skoves der. Yderligere kan varmeværkernes skifte til træ medføre en øget tilplantning af udyrkede lysåbne arealer på dårlig jord. Arterne er i forvejen presset af den voldsomme produktion af foder til husdyr, så skal der nu også afgives plads til træproduktionen, ender vi med at presse arterne endnu hårdere end i dag.

Skærmbillede 2014-12-22 kl. 10.54.22Hvordan det kan lade sig gøre, at så mange kloge hoveder i artiklerne fuldstændigt kan lukke øjnene for den problemstilling, undrer mig, da ødelæggelse af arternes levesteder reelt er det største problem ved et skifte til biomasse.”

Vores skove og natur mangler i forvejen gamle træer, udgåede træer og døde stammer i skovbunden. Derfor er det virkelig bekymrende, at træer, der har været årtier og århundreder undervejs, på få timer brændes af i et varmeværk. Det skal i den forbindelse bemærkes, at vores natur er i ugunstig bevaringsstatus med 90 procent af naturtyperne og 39 procent af arterne omfattet af EUs Habitatdirektiv, hvor skovene topper med 100 % stærk ugunstig tilstand, videnskabelig dokumenteret i Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering fra DCE.

Med politikernes ønske om at bruge mere biomasse for at løse et klimaproblem, risikerer politikerne at skabe et nyt problem for vores trængte natur, ved at brænde de trued arters levestede af i varmeværkerne.