Read more

Gravhøje ødelagt i Nordjylland

Kilde: Nordjyske og Peder Størup Kulturarvsstyrelsen giver landmand graveforbud, fordi han har forgrebet sig på flere tusinde år gamle fortidsminder. Naturbeskyttelse.dk har set nærmere på ødelæggelserne og er dybt rystet over ødelæggelsernes omfang. Arkæologi og beskyttet natur er her buldozet ned i et lille vandhul beliggende 110 meter over havet. Flade Bakker vest for Frederikshavn […]

Nordens enge og overdrev forsvinder Read more

Nordens enge og overdrev forsvinder

Kilde: By- og Landskabsstyrelsen og Nordisk Ministerråd. Hvidvingen siddende på orkidee.  Foto Peder Størup. Arealer med enge, heder og overdrev går tilbage i Danmark og i Norden. Opdyrkning, skovrejsning og tilgroning har siden slutningen af 1800-tallet mere end halveret arealet. Udviklingen har betydet, at Danmark mistet nogle af sine mest artsrige naturtyper – de såkaldte […]

Read more

Straffrit at ødelægge naturområder

Kilde Altinget: Det kan være straf-frit at ødelægge beskyttede naturområder. Det viser en aktuel sag fra Ringkøbing-Skjern, som endnu en gang rejser spørgsmål om beskyttelsen af landets §3-naturområder. I den aktuelle sag er 21 hektar §3-beskyttet hede og overdrev blevet pløjet op. Overtrædelsen var så grov, at kommunens miljø- og teknikforvaltning indstillede til politikerne, at man skulle politianmeldte lodsejeren […]

Gift forbruget tordner i vejret Read more

Gift forbruget tordner i vejret

Skrevet af Peder Størup Forbruget af pesticider i landbruget tordner i vejret. Forbruget er steget med 20 % fra 2007 til 2008, til et årlig forbrug på 3.900 tons. Naturbeskyttelse er ikke i tvivl om, at der er en tydelig parallel mellem opdyrkning af natur og det store forbrug. Når nye arealer opdyrkes, tages sprøjtegift […]

Read more

Ødelæggelse af natur ved Horsens

Skrevet af Peder Størup Endnu et trist eksempel på den helt urimelige behandling, vores natur udsættes for, når landbrugsindustrien jagter jord til gyllen.  I dette tilfælde er det en  erosionsdal fra istiden ved Horsens, som fjernes fra landkortet. Kommunens biologer gør deres bedste for at beskytte naturen, men de må ofte se sig sat til […]

Miljøtilstandsrapporten – Natur og Miljø 2009. Read more

Miljøtilstandsrapporten – Natur og Miljø 2009.

Høringssvar til miljøtilstandsrapporten. Tvivl om Naturbesyttelseslovens reelle beskyttelse af naturen. Naturbeskyttelseslovens §3 er altafgørende for beskyttelsen af flora og fauna i det åbne land, og dermed for en sikring af biodiversiteten. I 2008 og 2009 er der rejst betydelig tvivl om den reelle beskyttelse og de beskyttede arealers tilstand. Der er stor usikkerhed om, hvor […]

Hare og agerhøns mistrives Read more

Hare og agerhøns mistrives

Skrevet af Peder Størup Luftbilleder fra Cowie Siden 1940 er den danske bestand af harer og agerhøns reduceret med 80-90 procent. Disse arter, der er karakteristiske for den danske natur, trives i et varieret landskab af udyrkede arealer, markskel, småskove, markveje og afgræssede marker. Den omfattende industrialisering af landbruget, som finder sted i disse år, […]

Kronik: Fokus på klima koster natur Read more

Kronik: Fokus på klima koster natur

Forfatter Michael Stoltze har skrevet en meget læsværdig Kronik i Berlinske, som burde give vores politikkere stof til eftertanke. Klimaprostition af væreste skuffe. Politikernes og de grønne organisationers overdrevne fokus på klimakrisen betyder, at ingen tager hånd om Danmarks natur. Den politiske aftale om »grøn vækst« illustrerer, hvor galt det er fat – link til […]

Ny vejviser til naturbeskyttelsesloven Read more

Ny vejviser til naturbeskyttelsesloven

Hvordan kan jeg se om der er beskyttet natur på min ejendom? Er alle søer og regnvandsbassiner beskyttede, og kan man klage, hvis man er uenig med kommunen om naturen på ens ejendom? Svar på disse spørgsmål, og mange flere, får man i en ny vejledning til naturbeskyttelseslovens beskyttede naturtyper, som By- og Landskabsstyrelsen har […]

For mange landmænd bryder loven Read more

For mange landmænd bryder loven

Kilde DR Nordjylland foto Peder Størup: -Vi holder øje med jer og det får konsekvenser hvis loven ikke bliver overholdt. Det er budskabet fra Frederikshavn kommune til de lodsejere, som dyrker deres jord  for tæt på vandløbene. Alt for meget jord, sand og gødningsstoffer ender i vandløbene, når loven om bræmmer ikke overholdes  og konsekvenserne […]

Read more

Dræning af orkideeng

Det lykkedes Naturbeskyttelse.dk at få stoppet dræningen af den §3 udpegede eng ved Hjørring. Engen rummer en fin bestand af orkideen kødfarvet gøgeurt. Artikler fra Nordjyske: Pyt med orkideerne Det er rigtigt slemt i Hjørring området

Beskyttet natur forsvinder Read more

Beskyttet natur forsvinder

Af Peder Størup, luftbilleder fra Cowie Ikke kun Danmarks Naturfredningsforening men også konsulentfirmaet Cowie udtrykker nu også stor bekymring over at beskytte natur forsvinder i Danmark. Naturbeskyttelse.dk har gennem det sidste års tid dokumenteret, at beskyttet natur fjernes og opdyrkes. I forbindelse med Kortlægningen af 350 naturområder som Cowie laver på Sjælland har det vist […]

Dansk landbrugsindustri i krise Read more

Dansk landbrugsindustri i krise

Af Peder Størup Uanset, om man vil det eller ej, udgør landbruget den største trussel mod naturen. Hidtil har den enorme kødproduktion fundet sted på bekostning af naturen og miljøet, der er ingen grund til at tro, at store svinefabrikker vil ændre på det. Det er Naturbeskyttelses klare overbevisning, at vejen frem er en lavere […]

Grøn Vækst = mindre natur Read more

Grøn Vækst = mindre natur

Tekst og foto af Peder Størup Efter en hurtig gennemgang af regeringens plan for Grøn Vækst – må det konstateres, at planen langtfra er tilstrækkelig til at stoppe den alvorlige tilbagegang af natur i Danmark. Umiddelbart lyder det jo godt med 12.000 hektar “ny” natur hvert år- frem mod 2015 – men de 75.000 hektar […]

Read more

Brakmarker placeret på §3 beskyttet natur

Ny rapport fra naturbeskyttelse.dk  – Brakmarker placeret på §3 beskyttet natur Rapporten skal ses som et bidrag til debatten om brakmarkers placering og deres betydning for naturen. Baggrunden for at lave denne undersøgelse er diskussionen mellem politikere, forskere, landbrug og naturfolk om, hvorvidt brakmarkerne er natur eller ej. Rapporten dokumenterer, at et ikke kendt antal […]

Opdyrkning af beskyttet natur Read more

Opdyrkning af beskyttet natur

Hør udsendelsen fra Klima og miljø den 27 marts 2009: Ringe tilsyn med beskyttet natur En lille mose fyldt op med jord og rådne grøntsager. En blomstrende grøn eng kørt over af en plov. En stor del af de små naturarealer, som ligger rundt om i landskabet, forsvinder. Det sker selv om mange af dem […]

Kontrol med landbrugsstøtten ikke god nok Read more

Kontrol med landbrugsstøtten ikke god nok

Ritzau skriver: Kontrollen med de syv milliarder kroner, som 60.000 danske landmænd og andre får i støtte fra EU, er ikke god nok. En stor del af kontrollen bygger på et skøn, mener de folkevalgte statsrevisorer. Derfor mener de, at Fødevareministeriet skal genoverveje som kontrolmodel. Naturbeskyttelse.dk kan bekræfte at der ikke er styr på kontrollen […]

Rovfuglene forsvinder med brakkens ophør Read more

Rovfuglene forsvinder med brakkens ophør

Tekst og foto Peder Størup Konsekvenserne af brakkens ophævelse og den massive opdyrkning af tidligere udyrkede arealer begynder nu for alvor at ramme Danmarks vilde dyreliv. Dansk ornitologisk forening mener, at det kan hænge sammen med, at mange af de museædende rovfugles jagtmarker på tidligere års udyrkede brakarealer er blevet pløjet op, og at musvågernerne […]

Opdyrket natur omkring Skive Read more

Opdyrket natur omkring Skive

naturbeskyttelse.dk har set se nærme på naturområder omkring Skive. På kort tid er der fundet flere overtrædelser af naturbeskyttelsesloven. De 2 af sagerne kan ses herunder. Sag 1 Luftbillede fra 2004 viser en udpeget  §3 mose, hegn og en mindre skov øverst i billedet. Luftbilleder fra 2008 viser, at §3 mosen er blevet fjernet og […]